Skip to content

pozadie

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov

1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2 Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou spoločnosti NAY je pán Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 02 44555444 (kontakt na call centrum).

3 Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

3.1 Uzavretie pracovnej zmluvy a nástup zamestnanca do práce, prihlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
3.1.1    Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Spoločnosť NAY spracúva na účely uzavretia pracovnej zmluvy, nástupu zamestnanca do práce, prihlásenia do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní nasledovné osobné údaje zamestnanca: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, kópia rozhodnutia o ZŤP, miesto narodenia, ukončené vzdelanie, zdravotná poisťovňa, číslo bankového účtu (resp. IBAN), kópia diplomu/potvrdenie o ukončení školy, v prípade určených pracovných pozícií aj výpis z registra trestov, údaje uvedené v pracovnej zmluve, dohode o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, kópii rozhodnutia o poberaní starobného dôchodku a zápočtových listoch.

3.1.2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade uzavretia pracovnej zmluvy a nástupu zamestnanca do práce článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade prihlásenia do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní článok 6 ods. 1 písm. c) a článok 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR (t.j. plnenie povinností spoločnosti NAY a výkon práv zamestnanca v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a inými príslušnými právnymi predpismi ).

3.1.3 Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je v prípade uzavretia pracovnej zmluvy a nástupu zamestnanca do práce nevyhnutné na účely predzmluvných vzťahov so zamestnancom a v prípade prihlásenia do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti NAY.

3.1.4 Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:Sociálna poisťovňa,príslušná zdravotná poisťovňa,spoločnosť AutoCont SK a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 396 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 4953/B, ako dodávateľ systému na vedenie dochádzky,spoločnosť ID.EST, s.r.o., so sídlom Karpatská ul. 8402/9A, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 460 988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 50306/L, ako subdodávateľ spoločnosti AutoCont SK a.s.

3.1.5 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané počas lehoty stanovenej príslušným právnym predpisom.

3.2 Výkon práv a povinností vyplývajúcich z alebo súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom

Spracúvanie osobných údajov na účel výkonu práv a povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu zahŕňa vedenie dochádzky, hodnotenie zamestnancov, rozhodnutia o úprave mzdy, spracovanie miezd, administráciu odmien, vyúčtovanie nárokov, uplatnenie daňového bonusu a vystavovanie zápočtových listov.

3.2.1 Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Spoločnosť NAY spracúva na účel výkonu práv a povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu nasledovné osobné údaje zamestnanca: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, výška mzdy, číslo účtu, osobné číslo zamestnanca, dátum nástupu zamestnanca do práce, pracovné zaradenie, história prístupov na prevádzku, informácie o čerpaní dovolenky a neprítomnosti na pracovisku (PN, iné dôvody), hodnotenia zamestnanca, informácie o zrážkach zo mzdy, dátum ukončenia pracovno-právneho vzťahu zamestnanca, prehľad predaných produktov a výpočet odmien, údaje o uplatňovaných nárokoch (cestovné výdavky, výdavky súvisiace s výkonom práce), v súvislosti s uplatnením daňového bonusu aj informácie uvedené v sobášnom liste a rodnom liste detí, údaje uvádzané v zápočtovom liste (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, dĺžka pracovného pomeru, pracovné zaradenie, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o ukončení pracovného pomeru, zrážky zo mzdy).

3.2.2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu), článok 6 ods. 1 písm. c) a Nariadenia GDPR a článok 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR (t.j. plnenie povinností spoločnosti NAY a výkon práv zamestnanca v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a inými príslušnými právnymi predpismi.

3.2.3 Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu medzi spoločnosťou NAY a zamestnancom a plnenie práv a povinností súvisiacich s týmto pracovno-právnym vzťahom v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

3.2.4 Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:Sociálna poisťovňa,príslušná zdravotná poisťovňa,spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630/B ako dodávateľ IT systému na uchovávanie vyššie uvedených údajov,spoločnosť AutoCont SK a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 396 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 4953/B ako dodávateľ systému na vedenie dochádzky,spoločnosť ID.EST, s.r.o., so sídlom Karpatská ul. 8402/9A, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 460 988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 50306/L ako subdodávateľ spoločnosti AutoCont SK a.s.

3.2.5 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané počas doby trvania pracovno-právneho vzťahu a následne počas lehôt stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi.